Етномузика: збірка статей та матеріалів із нагоди ювілею професора Богдана Яремка. Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2023. Число 19 / упор. В. Ярмола. 264 с. PDF

У дев'ятнадцятому випуску щорічника „Етномузика" вміщено наукові статті дослід­ників з Ук­раїни, Польщі та Нігерії, що охоплюють широке коло питань із різних галузей історії та теорії музичної фольклористики. У збірці також представлено роботу з педагогіки, рецензії, огляди, повідомлення й хроніку за 2023 рік.
Від редакції
Анотація
Читати далі
Дев'ятнадцятий випуск „Етномузики" присвячено ювілею професора, кандидата мистецтвознавства, провідного етноорганолога сучасності Богдана Яремка, вагомий доробок якого став важливим внеском у галузі не лише українського, але й європейського етноінструментознавства. Богдан Яремко відомий як дослідник сопілкового традиційного виконавства Бойківщини, Гуцульщини, талановитий виконавець на духових інструментах та запроваджувач нової етнопедагогічної системи навчання у вищих освітніх закладах. Деталі творчих та наукових сторінок життєпису вченого, виконавця, педагога-новатора, репрезентанта української та європейської етноорганологічної науки висвітлила в титульній публікації його дружина, незамінна колега та наставниця ‒ Надія Супрун-Яремко.

Наступні чотири статті рубрики „Студії" демонструють публікації етноінструментознавчої тематики, які прямо чи опосередковано виявляються близькими до поглядів та напрацювань Богдана Яремка. Перша стаття висвітлює важливе для етноорганології питання традиційного професіоналізму: Ірина Федун, на основі досвіду попередників, визначає основні критерії професіоналізму для українських народноансамблевих музикантів. Один із послідовників ученого, зокрема в напрямку деталізованого нотування інструментальної музики способом синтезуючої транскрипції, Ярема Павлів у своїй публікації здійснив аналіз виконавської версії „Гуцулки", зафіксованої від традиційної капели братів „Палагнюків", виявив особливості її структури та драматургічного розвитку. Продовжує інструментознавчу тематику рубрики стаття польської дослідниці Йоанни Сурми, яка на основі власних експедиційних матеріалів різносторонньо описала мислення народних скрипалів та їхню активну музичну діяльність у сільському середовищі Польщі. Ще однією близькою за тематикою досліджень Б. Яремка є стаття Вікторії Ярмоли про пастуші музичні інструменти Західного Полісся ‒ роги; у ній дослідниця детально охарактеризувала етноергологічні особливості, види та функційне призначення цих інструментів.

Завдяки міжнародній програмі ЮНЕСКО „Пам'ять світу" Ольга Коломиєць провела власне дослідження в Берлінському фонограмархіві й пролила світло на маловідомі загалу унікальні записи репертуару українських військовополонених, які перебували в таборах Німеччини в роки Першої світової війни. Стан аналогової та цифрової колекцій українського музичного фольклору, що зберігається в Київській лабораторії етномузикології, проаналізував Олександр Кропивний, запропонувавши певні ідеї щодо упорядкування колекції, які допоможуть вирішити низку актуальних проблем в архівній роботі.

На основі досі невідомого рукописного нарису Климента Квітки „Про синкретизм", що зберігається у фондах Наукового центру народної творчості Московської консерваторії, професор Богдан Луканюк подає коментарі, якими підтверджує критичні зауваження вченого щодо популярної теорії первісного синкретизму, та вперше публікує рукопис українською мовою. Вплив пісенної творчості на формування культурних та моральних цінностей у дітей народу йоруба та її важливе значення в цьому процесі дослідив учений із Нігерії Сандей Олуфемі Аканде.

У педагогічній рубриці цьогоріч уміщено навчальну програму, яку підготував Ярема Павлів для викладання дисципліни „Народноінструментальне виконавство: теорія і практика" і яку він успішно апробовує у стінах ЛНМА імені Миколи Лисенка. Програма стала продовженням основних етнопедагогічних напрацювань Б. Яремка, відтак спрямована не лише на теоретичне осмислення явищ народної інструментальної музики, а й на опанування вибраного за ініціативи студента традиційного музичного інструмента.

Третю частину наукового збірника презентує блок рецензій, оглядів та повідомлень. Перша із запропонованих рецензій авторства Ірини Довгалюк стосується унікального тритомного видання „Курс музичного фольклору" професора Богдана Луканюка, яке стало визначною подією для усієї етномузикознавчої спільноти. Рецензія Ірини Клименко зосереджена на збірці „Волинські народні пісні з архіву Філарета Колесси" під упорядкуванням львівських дослідників Вікторії Ярмоли та Юрія Рибака, що ґрунтується на важливій архівній знахідці. Відгук Ірини Довгалюк на монографію Михайла Глушка „Філарет Колесса і Наукове товариство імені Шевченка у Львові" завершує низку пропонованих у випуску рецензій.

Автори Ольга Зайцева-Герц, Лариса Лукашенко, Андрій Вовчак, Ліна Добрянська та Марта Боднар повідомили про п'ять наукових конференцій, що відбулися в Україні та за кордоном: ХІІІ Конференція дослідників народної музики (Львів), 4-й Симпозіум дослідницької групи ICTM із вивчення музики та танцю слов'янського світу (Прага, Чеська Республіка) Дев'яті Колессівські читання (Львів), Сьома міжнародна конференція „Україна. Європа. Світ" (Київ), П'ята та Шоста конференції молодих дослідників народної музики (Львів).

Наприкінці збірника традиційно наведено хроніку основних подій за поточний рік.

Зауваження й пропозиції просимо надсилати на е-пошту редакції або безпосередньо авторам публікацій.
Студії
Надія Супрун-Яремко      orcid.org/0000-0001-7645-0647
Переблиски прожитого, пережитого, перебореного… (до 80-річчя від дня народження Богдана Яремка)   PDF
Анотація
Читати далі
У статті окреслено життєвий та творчий шлях Богдана Івановича як дослідника традиційних сопілкових інструментів гуцулів і бойків, виконавця, педагога-новатора вищої школи, репрезентанта української та європейської органологічної науки, який після закінчення Львівської консерваторії по класу кларнета розпочав діяльність на кафедрі духових інструментів Рівненського мистецького вишу. За 41-річний період роботи в цьому закладі Б. Яремко сформувався як виконавець музики на сопілці, від 1977 р. – як дослідник гуцульської і бойківської традиційної музики, від 1979 р. – як педагог заснованого ним класу сопілки. Описано основні віхи концертної діяльності Б. Яремка та студентів його класу, а також науково-дослідницький поступ, пов'язаний із пізнанням традиційної карпатської сопілкової культури через систематичні проведення фольклористичних експедицій, транскрибування й етномузикознавчі дослідження зібраного матеріалу, з участю в наукових заходах різних міст України, Польщі, Словаччини, Австрії, організацією Зимово-літньої школи традиційного народного мистецтва імені Василя Моґура. Охарактеризовано основні аспекти кандидатської дисертації Б. Яремка „Роль виконавства у формуванні музичної традиції (на матеріалі української сопілкової музики Прикарпаття)" та трьох його навчальних посібників „Уторопські сопілкові імпровізації", „Бойківська сопілкова музика", „Етноінструментознавство", а також монографії „Сопілкова музика гуцулів".

Ключові слова: Богдан Яремко, науковець, виконавство, педагогіка, публікації, навчальні посібники, сопілкова традиційна музика, транскрипції, сопілка, народні музиканти.
Ірина Федун      orcid.org/0000-0001-6359-9338
Концепт професіоналізму в українській ансамблевій народноінструментальній музиці   PDF
Анотація
Читати далі
Термін „музичний професіоналізм", який для широкого загалу більше асоціюється з писемною європейською музикою та її академічною освітою, однаково уживаний і для окремих верств традиційної музичної культури й пов'язаний насамперед із рівнем майстерности та соціальним статусом виконавців. В Україні останніх сторіч були поширені такі групи народних музикантів-професіоналів: 1) кобзарі та лірники; 2) музики-пастухи; 3) музиканти традиційних інструментальних ансамблів, так звані троїсті музики". Проте на сьогодні кобзарсько-лірницька культура майже втратила безпосередню спадкоємність усної трансмісії та існує переважно в реконструйованих формах. Рівно ж і музиканти-пастухи з еволюцією своєї професії перейшли до статусу виконавців-аматорів. Відтак троїсті музики" залишилися єдиними народними музикантами-професіоналами, які репрезентують сучасний стан розвитку української традиційної інструментальної творчости. З огляду на це, розглянуто риси професіоналізму, притаманні саме цій групі виконавців.

Ознаки музичного професіоналізму можуть відрізнятися залежно від середовища та часового періоду. На основі досвіду попередників, а також численних власних польових досліджень авторка визначає такі критерії професіоналізму для українських народноансамблевих музикантів: 1) природне обдарування; 2) навчання; 3) досконале володіння одним чи кількома інструментами, вміння їх виготовляти чи лагодити; 4) публічність і оплата гри; 5) обов'язкова участь в обрядових діях і забавах свого середовища; 6) знання репертуару своєї та сусідніх місцевостей; 7) постійна виконавська практика та вдосконалення; 8) професійна термінологія; 9) наявність високої конкуренції між музикантами; 10) об'єднання в інструментальні капели (весільні) чи професійні організації.

Ключові слова: народна інструментальна музика, народні музиканти-професіонали, „троїсті музики", критерії традиційного музичного професіоналізму.
Ярема Павлів       orcid.org/0000-0003-1273-0281
„Шепітська гуцулка" братів „Палагнюків": структура, драматургія, виконавська стилістика   PDF
Анотація
Читати далі
Статтю присвячено дослідженню виконавської версії „Гуцулки", аудіозафіксованої 2007 р. від капели братів Палагнюків із с. Шепіт Косівського р‑ну Івано‑Франківської обл. Музично‑текстологічний і виконавський аналізи твору здійснено на основі скрипкової партії, яку транскрибував автор статті від капельмейстера Юрія Данищука „Палагнюка" (1951 р. н.). Простежено історію формування найпоширенішої композиційної моделі танцю у космацько‑брустурській традиції за останню чверть ХХ – першу чверть ХХІ ст. З'ясовано, що ця модель слугувала основою для виконавського формотворення Ю. Данищуком конкретної версії „Гуцулки". Виявлено особливості структури й драматургічного розвитку твору, серед яких є канонічні традиційні та індивідуально‑стильові. Розгляд виконавського стилю капели базується на етнофонічному дослідженні манери гри скрипаля‑капельмейстера і фактурному аналізі спільного звучання капели. Метою фактурного аналізу є визначення ролі скрипаля, цимбаліста й бубніста капели у творчому тандемі трьох братів Данищуків „Палагнюків".

Ключові слова: музична фольклористика, традиційне інструментальне музикування, танець „Гуцулка", музична форма, інтерпретація, Космач, Шепіт.
Джоанна Сурма      orcid.org/0000-0002-4464-6458
Теоретично-естетичне мислення польських народних скрипалів   PDF
Анотація
Читати далі
Упродовж останніх двох століть скрипка стала одним із найпоширеніших інструментів у народній музичній культурі Польщі. Скрипалі часто виступали організаторами музичного життя у своїх селищах, а їхня гра супроводжувала ключові моменти суспільного та сімейного життя сільської спільноти. Більшість польських етномузикологічних досліджень спрямовані на документацію та реконструкцію давнього сільського музичного життя, натомість праці щодо теоретичного й естетичного мислення польських народних скрипалів фактично відсутні. У статті охарактеризовано процеси мислення скрипалів, які займалися активною музичною діяльністю в сільському середовищі в довоєнний і післявоєнний періоди, а також способів їхнього розуміння музичних явищ та створення відповідної термінології. Міркування ґрунтуються на основі польових досліджень, які провела авторка впродовж 2020‒2021 років у Центральній Польщі, та літературних джерел інструментознавчої тематики

Ключові слова: скрипка, скрипкова музика, гурт, Акція збирання музичного фольклору.
Вікторія Ярмола      orcid.org/0000-0002-8003-4424
Роги в традиційній музичній культурі Західного Полісся   PDF
Анотація
Читати далі
Уперше охарактеризовано функцію та способи виготовлення сигнальних рогів на західноукраїнському Поліссі. Розвідка базується в основному на власних експедиційних записах, а також використано рідкісні матеріали з архіву Олекси Ошуркевича та деякі літературні джерела.

У традиційній західнополіській культурі роги відігравали роль музичного знаряддя, яке виступало неодмінним атрибутом пастушої інструментальної традиції та мисливського побуту. Встановлено типи рогів відповідно до їх призначення: сигнальні та розважальні (ігрові). Перші використовували як сигнальну музику, що виникла внаслідок важливих життєвих потреб комунікації між пастухами та керування худобою; другі ‒ в основному для естетичного задоволення та розваг.

За способом виготовлення сигнальні роги поділяються на безмундштучні, мундштучні та язичкові, з відсутністю або наявністю ігрових отворів. Інструмент мав вигляд порожнього всередині натурального рога вола, бика рідше – корови, барана, у який пастухи могли вставляти дерев'яний мундштук або язичковий пищик. Зазвичай на пастуших рогах можливо було видавати лише один звук, який визначав основний тон інструмента, а типи сигналів різнилися між собою ритмічними конфігураціями.

Одиничний раритетний зразок ріжка, який відігравав суто розважальну функцію в поліському побуті, мав складнішу конструкцію, і, на відміну від сигнальних рогів, його широкий звукоряд дозволяв виконувати різноманітні пісні й танці.

Ключові слова: роги, ріжок, сигнальна музика, пастуша культура, Західне Полісся.
Ольга Коломиєць      orcid.org/0000-0002-5973-3968
„Памʼять світу": записи Прусської фонографічної комісії від військовополонених українців у німецьких таборах Першої світової війни з фондів Берлінського фонограмархіву (фактографічні аспекти)   PDF
Анотація
Читати далі
У статті вперше на основі особисто проведеного дослідження авторки в Берлінському фонограмархіві висвітлено матеріали, які повʼязані з фонозаписами репертуару українських військовополонених, що перебували в таборах Німеччини в роки Першої світової війни. Записи здійснено протягом 1915–1918 рр. членами проєкту Прусської фонографічної комісії за участі, зокрема, Карла Штумпфа як керівника проєкту, а також Георга Шюнемана, Вільгельма Догена. У праці розглянуто фактографічні документи про здійснені фонозаписи, історію їх створення та процес опрацювання за допомогою новітніх технологій через 100 років після рекордування. У дослідженні подано перші результати аналізу записаного від військовополонених українців репертуару та окреслено його культуро-жанрову специфіку.

Ключові слова: Берлінський фонограмархів, Прусська фонографічна комісія, Карл Штумпф, Георг Шюнеман, Вільгельм Доген, українські військовополонені Першої світової війни, ідентичність, фонографічні записи, фактографічні дані, реєстр, репертуар, культуро-жанрова специфіка.
Олександр Кропивний      orcid.org/0000-0001-7601-7878
Від ієрархічної моделі даних до цифрового репозиторію: перехідний етап упорядкування колекції українського музичного фольклору Київської лабораторії етномузикології   PDF
Анотація
Читати далі
З огляду на надзвичайну цінність та унікальність фольклорних матеріалів, які зберігаються в архівах українських наукових установ і в приватних колекціях дослідників, збереження цих матеріалів є дуже важливим завданням, особливо в умовах російської агресії в Україні. Сучасні цифрові технології відкривають нові можливості для збереження, наукового дослідження та поширення українського музичного фольклору. Однак для ефективного використання цих можливостей необхідно розробити абсолютно нові підходи до створення цифрових аудіовізуальних архівів. Попри те, що повноцінна реалізація подібних проєктів наразі малоймовірна (через обмежені технічні та фінансові ресурси установ і держави загалом), можна організувати легкий доступ до матеріалів фольклорних колекцій за допомогою вже наявних підходів – шляхом їх оптимізації. У статті проаналізовано стан аналогової та цифрової колекцій українського музичного фольклору, що зберігається в Київській лабораторії етномузикології (Проблемна науково-дослідна лабораторія етномузикології Національної музичної академії України): висвітлено особливості організації колекції та виявлено проблеми, які виникають під час роботи з нею. Запропоновано ідею впровадження перехідного етапу в упорядкуванні колекції музичного фольклору, що дозволило б більш ефективно підготувати наступний етап створення архівів нового типу й вирішити низку актуальних проблем у нинішніх несприятливих умовах.

Ключові слова: український музичний фольклор, етномузикологія, архівування, цифровий архів, систематизація.
Климент Квітка (автор)
Богдан Луканюк (публікатор)
   
   orcid.org/0000-0002-5566-271X
Про синкретизм   PDF
Анотація
Читати далі
Пропонований начерк К. Квітки, написаний ймовірно в кінці сорокових років минулого століття, становить видатний методологічно-теоретичний інтерес, оскільки в ньому вперше в світовій практиці піддається критиці популярна теорія про існування на зорі розвитку людства примітивної поліелементної форми – хорової гри, яка включала в єдиному цілому слова, музику, танець і дію та з котрої згодом, у процесі еволюції виділилися не тільки окремі мистецькі види – література, музика, хореографія і театр, але й властиві кожному з них жанри – епічні, ліричні та драматичні. На підставі різнобічного розбору основних положень цієї концепції науковець дійшов висновку, хоч і викладеного тезово, про її цілковиту логічну неспроможність, спираючись також на східноевропейський фольклор, який містить у собі досить обрядів, придатних не менш, ніж творчість неєвропейських народів, для вибудовування припущень про сутність первісного мистецтва, але не підтверджує теорію універсального первородства синкретизму ні в усьому світі, ні в древніх слов'ян. Даний начерк К. Квітки досі лишався загубленим у його рукописній спадщині, яка знаходиться в фондах Наукового центру народної музики імені К. В. Квітки Московської консерваторії імені П. І. Чайковского, і допіру зараз публікується уперше в перекладі українською, тож треба сподіватися, що застереження великого вченого, ставши набутком широких літературознавчих і мистецтвознавчих кіл, будуть взяті до уваги і псевдотеорія примітивного синкретизму кане в безвість

Ключові слова: первісний синкретизм, поезія, музика, танець, праця, ритмічні рухи, єдине ціле, окремі складові.
Сандей Олуфемі Аканде      orcid.org/0000-0001-7536-4333
Народні пісні як спосіб формування культурних цінносте дітей народу йоруба   PDF
Анотація
Читати далі
Традиційна музика є невід'ємною частиною життя людей та частиною їхньої культури. Цінність народної музики неможливо поставити під сумнів, оскільки вона виступає основним джерелом взаємодії з дітьми народу Йоруба, а також сприяє формуванню дитини як винахідливої, корисної та добропорядної людини, що живе відповідно до суспільних норм і звичаїв. У цьому дослідженні використано історичний метод дослідження. На основі представлених у статті нотних записів деяких вибраних народних мелодій народу Йоруба та їх проаналізованих текстів, досліджено вплив та ефективність пісенної творчості на формування культурних, моральних цінностей у дітей та на соціальну взаємодію між ними. Проведена розвідка дозволила зробити висновки, що народні пісні створюють яскравий форум, за допомогою якого члени суспільства реагують й звикають до культурних цінностей суспільства, а також виступають справжнім інструментом соціальної взаємодії. Окрім того, автор статті рекомендує владним лідерам поліпшити фінансове забезпечення діючих нині культурних установ та посприяти збереженню національної спадщини народу Йоруба через невпинну трансляцію народних пісень засобами масової інформації.

Ключові слова: народ Йоруба, народні пісні, діти, соціальна взаємодія, пропаганда культурних цінностей.
Педагогіка
Ярема Павлів
Народно‑інструментальне виконавство: теорія і практика: програма для музичних вищих навчальних закладів (III–IV рівнів акредитації) зі спеціальності 025 „Музичне мистецтво" (освітньо‑кваліфікаційний рівень „бакалавр")   PDF
Анотація
Читати далі
Програму навчальної дисципліни за вибором „Народно‑інструментальне виконавство: теорія і практика" розроблено для студентів, котрі незалежно від власної музичної спеціалізації мають намір пізнавати культуру традиційного інструментального музикування України. Програма курсу охоплює вступну частину з обґрунтуванням актуальності, мети, завдань, навчальних методів і підходів та п'ять змістових модулів. Перший модуль присвячено основам теорії етноінструментознавства. Три наступні – теоретичному і практичному освоєнню інструментальних жанрів різних етнографічних регіонів України. За способом вираження інструментальну музику диференційовано на лірику, драму і епіку, а за функціями – на групи „до співу", „до танцю" і „до слухання". П'ятий модуль охоплює теоретичні студії і практику в руслі вторинного фольклорного виконавства. Окрім аудиторних лекційних і практичних занять, у програмі передбачено самостійну роботу, яка є необхідною для закріплення та поглиблення набутих теоретичних знань і практичних навичок. Курс розроблено з опертям на матеріали аудіовізуальних, друкованих та рукописних джерел традиційної інструментальної музики України та, почасти, сусідніх із нею країн. Форми контролю диференційовано на загальні, спрямовані на поетапне тестування обов'язкових теоретичних знань та індивідуальні, що передбачають регулярну демонстрацію нових напрацювань і навичок в одному або кількох обраних студентом напрямах.

Ключові слова: традиційна інструментальна музика, народне виконавство, етноорганологія, регіональний фольклорний стиль, виконавська манера, наукова і виконавська реконструкції, музичний фольклор, українська культура.
Рецензії, огляди, повідомлення
Ірина Довгалюк
Українська народна музика в лекційних викладах професора Богдана Луканюка: перша подібна праця в історії етномузичної педагогіки    PDF

Ірина Клименко
Етномузикологія Волині: несподівана джерельна підтримка від галицького класика   PDF

Ірина Довгалюк
Філарет Колесса та його співпраця з Науковим товариством імені Шевченка в дослідженні професора Михайла Глушка   PDF

Ольга Зайцева
ХІІІ Конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель   PDF

Лариса Лукашенко
4-й Симпозіум дослідницької групи ICTM з вивчення музики та танцю слов'янського світу (Прага, Чеська Республіка)   PDF

Андрій Вовчак
Дев'яті Колессівські читання (Львів)   PDF

Ліна Добрянська
Сьома міжнародна конференція „Україна. Європа. Світ": секція етномузикології (Київ)   PDF

Марта Боднар
П'ята та Шоста конференції молодих дослідників народної музики   PDF

Вікторія Ярмола
Хроніка '23   PDF
Made on
Tilda