Вимоги до публікацій в щорічнику „Етномузика"

До наукового щорічника „Етномузика" подаються статті та матеріали, які не публікувалися раніше і не знаходяться у редакціях інших друкованих або електронних наукових (науково-публіцистичних) видань, відзначаються високим ступенем наукової оригінальності, мають вагоме теоретичне та практичне значення в царині етномузикології.

Запропоновані до друку роботи повинні представляти актуальні наукові проблеми, базуватися на надійному методологічному підґрунті, враховувати та критично оцінювати наявну літературу та інші матеріали з досліджуваної тематики, містити мету та чіткий набір дослідницьких завдань, а також наукові аргументації та висновки. Обов'язковим є високий ступінь наукової оригінальності, вагоме теоретичне та практичне значення в царині етномузикології.

Статті, подані до друку, повинні суворо відповідати запропонованим науковим і технічним вимогам. Якщо у працях використані матеріали чи окремі об'єкти інших дослідників (малюнки, схеми, фото і т. ін.), автори повинні зробити відповідні покликання або надати документацію про їх авторські права.

Список використаних джерел (в алфавітному порядку мовою оригіналу) уміщується в кінці статті. В його оформленні слід дотримуватись правил бібліографічного опису джерел згідно прикладів, наведених у Бюлетені ВАК України від 22 жовтня 2015 року (ДСТУ 8302:2015) із врахуванням змін та доповнень за наступні роки.

Блок References повторює список джерел з латинським алфавітом та наводить список кириличних джерел у транслітерованому вигляді. Транслітерація здійснюється залежно від мови оригіналу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 року „Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею". Список інформаційних джерел у блоці REFERENCES повинен бути оформлений відповідно до міжнародного стандарту APA (American Psychological Association (APA) Style, http://nbuv.gov.ua/node/929).

Додатково подаються:

  • метадані з інформацією двома (українська, англійська) або трьома мовами, якщо оригінальний текст іншомовний (мова оригіналу, українська, англійська) про ПІБ автора, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи, ORCID, контактні дані (e-mail, телефон) і назву публікації;
  • анотації (українською та англійською мовами), в яких має бути коротко схарактеризована стратегія наукового дослідження, а також його результати та практичне значення;
  • ключові слова до кожної анотації (українською та англійською) – не менше 3-х та не більше 8 слів або словосполучень в іменному відмінку, які несуть основне науково-змістовне навантаження дослідження.
Технічні вимоги до статей:
  • обсяг – до 1 друкованого аркуша (40000 знаків з пробілами);
  • текст у форматі Microsoft Word; шрифт Times New Roman;
  • покликання на використані у статті джерела позначаються [5, с. 15], де 5 – порядковий номер джерела, а 15 – номер сторінки;
  • текстові примітки – посторінкові, нумерація починається заново на кожній сторінці;
  • зображення та таблиці повинні за розміром вкладатися у формат А5 в альбомному або портретному розміщенні (не більше 10,8 х 17 см разом із потрібними підписами);
  • малюнки, ноти, схеми тощо розміщуються відповідно до змісту, а також дублюються окремими файлами у форматі .tif, .jpg або .pdf із порядковою нумерацією. Фото та рисунки у тексті мають супроводжуватися підписами, які не повинні розміщуватися в тілі зображення, а лише під ним у тексті статті;
  • таблиці набираються у форматі Microsoft Word або Microsoft Excel.

Автору може бути відмовлено у публікації, якщо її науковий рівень, тематика та оформлення не відповідають вказаним вимогам. Редакція залишає за собою право вносити редакційні, у тому числі літературно-мовні правки, які узгоджуються із автором публікації. Статті надсилати на електронну адресу.
Made on
Tilda