Вимоги до публікацій в щорічнику „Етномузика"

До наукового щорічника „Етномузика" подаються статті та матеріали, які не публікувалися раніше і не знаходяться у редакціях інших друкованих або електронних наукових (науково-публіцистичних) видань, відзначаються високим ступенем наукової оригінальності, мають вагоме теоретичне та практичне значення в царині етномузикології.

Запропоновані до друку роботи повинні представляти актуальні наукові проблеми, базуватися на надійному методологічному підґрунті, враховувати та критично оцінювати наявну літературу та інші матеріали з досліджуваної тематики, містити мету та чіткий набір дослідницьких завдань, а також наукові аргументації та висновки. Обов'язковим є високий ступінь наукової оригінальності, вагоме теоретичне та практичне значення в царині етномузикології.

Статті, подані до друку, повинні суворо відповідати запропонованим науковим і технічним вимогам. Якщо у працях використані матеріали чи окремі об'єкти інших дослідників (малюнки, схеми, фото і т. ін.), автори повинні зробити відповідні покликання або надати документацію про їх авторські права.

Список використаних джерел (в алфавітному порядку мовою оригіналу) уміщується в кінці статті. В його оформленні слід дотримуватись правил бібліографічного опису джерел згідно прикладів, наведених у Бюлетені ВАК України від 22 жовтня 2015 року (ДСТУ 8302:2015) із врахуванням змін та доповнень за наступні роки.
Із 2021 року (із Числа 17) в „Етномузиці" використовується ненумерований алфавітний список джерел.

Порядок оформлення інформації про джерело:
(1) прізвище та, після коми, ініціал автора (відповідальної особи/інституції/назви тощо). Якщо замість автора вказується відповідальна особа (редактор, упорядник і т. ін.), це зазначається після ініціалу в круглих дужках: (ред.), (упор.) і т. ін.;
(2) рік публікації/створення джерела у круглих дужках, в кінці крапка;
(3) решта інформації про джерело. Місто видання подається в самому кінці (після сторінок).

- Якщо джерело є частиною більшого видання, то інформація про книгу/збірку і т. ін., де воно вміщене, подається курсивом (знак „//" для цього більше не використовується).
- Джерела, де збігається автор (назва) та рік видання, сортуються в алфавітному порядку та позначаються біля року видання (без пробілу) буквою кириличного алфавіту.

Приклади оформлення джерел:
Клименко, І. (2010а). Дискографія української етномузики (автентичне виконання). 1908–2010. 360 c. Київ.

Клименко, І. (2010б). Методичні проблеми сучасної мелоареалогії: з практичного досвіду документального картографування. Проблеми етномузикології, вип. 5 (Слов'янська мелогеографія, вип. 1). C. 19–30. Київ.

Луканюк, Б. (ред.). (2013). Етномузика. Число 10. 200 с. Львів.

Див. нижче (Технічні вимоги до статей) про оформлення покликань на джерела в тексті статей.

Блок References повторює список джерел з латинським алфавітом та наводить список кириличних джерел у транслітерованому вигляді. Транслітерація здійснюється залежно від мови оригіналу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 року „Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею". Список інформаційних джерел у блоці REFERENCES повинен бути оформлений відповідно до міжнародного стандарту APA (American Psychological Association (APA) Style, http://nbuv.gov.ua/node/929).

Додатково подаються:

 • метадані з інформацією двома (українська, англійська) або трьома мовами, якщо оригінальний текст іншомовний (мова оригіналу, українська, англійська) про ПІБ автора, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи, ORCID, контактні дані (e-mail, телефон) і назву публікації;
 • анотації (українською та англійською мовами), в яких має бути коротко схарактеризована стратегія наукового дослідження, а також його результати та практичне значення;
 • ключові слова до кожної анотації (українською та англійською) – не менше 3-х та не більше 8 слів або словосполучень в іменному відмінку, які несуть основне науково-змістовне навантаження дослідження.
Технічні вимоги до статей:
 • обсяг – до 1 друкованого аркуша (40000 знаків з пробілами);
 • текст у форматі Microsoft Word; шрифт Times New Roman;
 • покликання на використані у статті джерела позначаються у клямрах [ ] таким чином:
  (1) прізвище автора/відповідальної особи/інституції/назви;
  (2) рік видання (після пробілу, кома не ставиться).
  (3) номер/номери сторінки/сторінок (при потребі, після коми).
  Кілька покликань у середині клямр подаються в алфавітному порядку та розрізняються знаком ";

  Наприклад:
  [Довгалюк 2014, с. 10; Клименко 2010а, с. 15–20], де Довгалюк – автор, 2014 – рік виходу публікації, с. 15–20 – номери сторінок, на які йде покликання у статті. Буква "а" біля року в джерелі "Клименко" означає, що в списку джерел є дві публікації цього автора за той самий рік, буква вказує, на яке саме джерело вказує покликання.
 • текстові примітки – посторінкові, нумерація починається заново на кожній сторінці;
 • зображення та таблиці повинні за розміром вкладатися у формат А5 в альбомному або портретному розміщенні (не більше 10,8 х 17 см разом із потрібними підписами);
 • малюнки, ноти, схеми тощо розміщуються відповідно до змісту, а також дублюються окремими файлами у форматі .tif, .jpg або .pdf із порядковою нумерацією. Фото та рисунки у тексті мають супроводжуватися підписами, які не повинні розміщуватися в тілі зображення, а лише під ним у тексті статті;
 • таблиці набираються у форматі Microsoft Word або Microsoft Excel.

Автору може бути відмовлено у публікації, якщо її науковий рівень, тематика та оформлення не відповідають вказаним вимогам. Редакція залишає за собою право вносити редакційні, у тому числі літературно-мовні правки, які узгоджуються із автором публікації. Статті надсилати на електронну адресу.
Made on
Tilda